Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1, Definities

 • 1.1 Algemene voorwaarden
  Deze Algemene voorwaarden van TicketView.
  In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
 • 1.2 TicketView
  TicketView, hierna verder te noemen als TicketView: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Kanaaldijk N.W. 21A, 5707LA te Helmond, ingeschreven in het Handelregister onder KvK nummer 72937823.
 • 1.3 Organisator
  De partij die een Evenement organiseert en voor de toegang hier e-Tickets voor verkoopt. Tevens verantwoordelijk voor de Organisatie van het Evenement.
 • 1.4 Consument
  De partij welke een aankoop doet via TicketView voor een Evenement.
 • 1.5. Overeenkomst
  De betreffende Overeenkomst tussen TicketView en de Organisator tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door TicketView tot stand komt.
 • 1.6. Evenement
  Georganiseerde, publieke of besloten gebeurtenis waarbij bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend –een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement.
 • 1.7. Entreegelden
  Prijs van e-Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten.
 • 1.8. e-Ticket
  Het toegangsbewijs dat de consument heeft aangeschaft op grond van een overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever, welke is vervaardigd door de e- Ticketsoftware en de consument toegang geeft tot een door of namens de opdrachtgever georganiseerd evenement.
 • 1.9 Servicekosten
  De kosten die TicketView in rekening brengt bij Organisator en/of Consument voor het gebruik van de Ticketshop.
 • 1.10. Transactiekosten
  Kosten die gemaakt worden om de elektronische betaling af te handelen.
 • 1.11. Locatie
  De plaats waar het Evenement gehouden wordt.

Artikel 2, Algemeen

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overkomst tussen opdrachtgever en TicketView.
 • 2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Van het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de Overeenkomst afwijkt van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.
 • 2.4 Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3, Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1 TicketView treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) e- Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Consument en Organisator. TicketView maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een e-Ticket. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van art. 3.2 nadat de Consument via TicketView een bestelling voor één of meer e-Tickets heeft geplaatst. TicketView verschaft de Consument namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van de e-Tickets door TicketView aan de Consument vindt plaats namens de Organisator.
 • 3.2 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst
  • Indien en zodra de Consument en TicketView de datum van de bestelling, de rang van het e-Ticket, het aantal e-Tickets, de prijs van de e-Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als “voorlopig” in het geautomatiseerde reserveringssysteem van TicketView opgenomen;
  • De Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra TicketView de betaling door Consument heeft ontvangen. Voordat de betaling is ontvangen is er nog geen Overeenkomst tot stand gekomen, ongeacht hoe de gebruiker bepaalde berichten gedurende het bestelproces interpreteert;
  • Is de Overeenkomst via de website van TicketView tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst, per omgaande via e-mail aan de Consument bevestigd;
  • Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte schriftelijke bevestiging daarvan plaats;
  • Indien geen autorisatie van de betaling door de Consument verkregen wordt, dan ontvangt de Consument hetzij via de mail, hetzij via post het bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst;
  • Indien TicketView een gegrond vermoeden heeft dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich het recht om de betaling ongedaan te maken en te retourneren. TicketView zal de Consument hiervan op de hoogte stellen middels een email welke verstuurd zal worden naar het door Consument bij TicketView geregistreerde email adres.
 • 3.3 Een bestelling is voor de Consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen.
 • 3.4 Het is niet toegestaan om TicketView te gebruiken voor een volledig gratis evenement (geen betaalde tickets). Indien en zodra de Organisatie besluit om TicketView te gebruiken voor een volledig gratis evenement, is TicketView gemachtigd om een bedrag in rekening te brengen voor het gebruik van TicketView. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal tickets.

Artikel 4, e-Tickets

 • 4.1 De door TicketView geleverde e-Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door TicketView aan de Consument geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator en/of TicketView niet is toegestaan om;
  • De e-Tickets te verkopen aan derden dan wel de e-Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
  • De e-Tickets in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
  • Indien de bovenstaande 2 punten zich voordoen zal TicketView en/of organisator de e-Tickets ongeldig maken, houders van de e-Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 • 4.2 TicketView en/of Organisator kunnen de Consument bovendien een nader te bepalen boete opleggen.
 • 4.3 Alleen de houder van het e-Ticket die het e-Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het Evenement.
 • 4.4 TicketView en/of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren e-Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen worden aangepast / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
 • 4.5 De prijzen voor de e-Tickets kunnen hoger liggen dan de door de TicketView op de e-Tickets geprinte prijzen in verband met de mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. Van toepassing zijn de wettelijke BTW tarieven.
 • 4.6 De additionele reserveringskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
 • 4.7 Na ontvangst van de bestelde e-Tickets dienen deze door de Consument te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- /plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Consument op eerste schriftelijk verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Consument de reeds geleverde kaarten aan TicketView retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement TicketView niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan TicketView besluiten de e- Tickets niet om te ruilen.
 • 4.8 TicketView behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren van Consumenten.

Artikel 5, Betaalmethode

 • 5.1 TicketView accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij TicketView. De beschikbaarheid van betaalmethoden om de bestelling voor een Evenement te doen kan afwijken per Evenement.
 • 5.2 De website en/of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verkoop van e-Tickets is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.
 • 5.3 TicketView heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.

Artikel 6, Aansprakelijkheid

 • 6.1 TicketView kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
 • 6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal TicketView aan de Consument nooit meer vergoeden dan de e-Ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan TicketView. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Consument heeft betaald voor de diensten van TicketView aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakt (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de Consument mocht lijden.
 • 6.3 Indien en voor zover TicketView het door de Consument betaalde bedrag ter zake de levering van e-Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan TicketView te restitueren is TicketView niet gehouden tot restitutie van het door de Consument aan TicketView betaalde bedrag.
 • 6.4 TicketView kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Consument voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
 • 6.5 Indien en voor zover TicketView ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Consument kan voldoen, kan de Consument daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
 • 6.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan appratuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen aal onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van TicketView verlangd kan worden.
 • 6.7 TicketView aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van e-Tickets door de Consument door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het e-Ticket.
 • 6.8 TicketView aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van e-Tickets die niet plaatsvinden bij TicketView; TicketView aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Consument, niet geheel worden afgewikkeld door TicketView en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 • 6.9 Indien Consument de door hem bestelde e-Tickets niet of niet tijdig ontvangt, aanvaart TicketView in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of Indirecte gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de Consument mocht lijden als gevolg hiervan.
 • 6.10 Voor zover aansprakelijkheid van TicketView uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van TicketView.

Artikel 7, Privacy

 • 7.1 TicketView verwerkt de persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • 7.2 De gegevens zullen door TicketView in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.
 • 7.3 Indien de Consument hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Consument heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Consument zal TicketView deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 8, Intellectuele Eigendomsrechten

 • 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame) muziek van TicketView alsmede met betrekking tot de door TicketView gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij TicketView. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TicketView.
 • 8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Consument niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 9, Gedragsregels organisatoren en Locaties

 • 9.1 De Consument zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouden geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor TicketView de e-Tickets levert.
 • 9.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd de Consument voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleen of indien sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en/of politie het recht de betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
 • 9.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.
 • 9.4 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich ten allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De Consument verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10, Wijziging Algemene Voorwaarden

 • 10.1 TicketView behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van TicketView.

Nieuwsbrief

Voor het laatste nieuws over TicketView!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Neem contact met ons op!


 • TicketView
 • Kanaaldijk NW 21a
 • 5707 LA Helmond
 • Nederland
 • Telefoon: +31 (0)85 782 75 30
 • Email: support@ticketview.nl
 • Website: www.ticketview.nl
 • KvK: 72937823

 • Segmenten
  Features
  • Toegangscontrole App
  • Live streaming
  • Facebook integratie*
  • Uitgebreid dashboard
  • Statistieken
  • Donatie mogelijkheid
  • Loting-module
  • Spaaracties
  • Box-Office
  • CRM / Personal shops
  • Refunds
  • Mailchimp koppeling
  Tarieven Maximaal 80 cent
  servicekosten (incl. BTW)


  Bekijk alle tarieven...
  Manager App Ontdek de
  Manager App


  Contact Volg ons